+86 15156464780
ਸਕਾਈਪ: ਐਂਜਿਲਿਨਾ.ਜ਼ੈਂਗ 2
ਸ਼ੁਚੇਂਗ ਲੂਆਨ
ਅਨਹੂਈ ਚੀਨ.
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ: ਘਰ » ਬਲਾੱਗ
Advantages of LiFePO4 Batteries in Golf Carts

Advantages of LiFePO4 Batteries in Golf Carts

Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery chemistry brings a multitude of advantages to the table, particularly when it comes to applications in electric vehicles like golf carts. Here are some of the key benefits: Enhanced Safety LiFePO4 batteries are renowned for their thermal and chemical stability, which significantly reduces the risk of overheating and combustion. This ensures a safer user experience, even under strenuous conditions or in case of mechanical abuse. Longevity These batteries boast an impressive life cycle, able to endure a substantial number of charge-discharge cycles without significant capacity loss. This longevity ensures consistent performance over time, adding to the reliability of the vehicle. High Energy Density LiFePO4 batteries provide a robust energy output without compromising size and weight. Sufficient power to meet the demands of electric vehicles, ensuring optimal performance and driving range. Environmental Friendliness Being devoid of toxic heavy metals and characterized by a safer chemical composition, LiFePO4 batteries lean towards a more eco-friendly side. Their extended life cycle also translates to less frequent replacements, further reducing environmental impact. Temperature Tolerance These batteries maintain consistent performance across a wide range of temperatures, making them suitable for various climates and ensuring reliability in diverse environmental conditions. Fast Charging LiFePO4 batteries can handle higher current levels during the charging process, enabling quicker charge times and enhancing the user’s experience by reducing downtime. Depth of Discharge These batteries can be deeply discharged without significant capacity loss, allowing users to utilize a larger portion of the battery’s capacity, hence optimizing the vehicle's range and performance. Incorporating LiFePO4 battery chemistry in Electric Vehicles allows us to deliver products that stand out in terms of safety, performance, and reliability, ensuring that our customers enjoy a superior driving experience ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
How To Choose The Right Battery for your Ebike

How To Choose The Right Battery for your Ebike

Batteries are arguably the most vital component of an electric bike. As a new or versatile e-bike user, we believe you are aware of the importance of an e-bike battery. However, there is a popular question that most e-bike users ask. How do you choose the right battery for your electric bike? How do you know which one is the best of all the varieties of available battery types? What type of cell do I purchase for my electric bike? Basic e-bike battery terminologies Before choosing the best battery for your e-bike, you have to be able to understand the terminology used to describe e-bike batteries. We will define a few terminologies. This will help you understand more about your batteries. Here is a list of the most common terms used when discussing e-bikes: Amperes (Amps) Ampere per hour (Ah) Voltage (V) Watts (W) Watt per hour (Wh) Amperes (Amps) This is the unit of electrical current. It is an international standard unit. You can compare amperes to the size or diameter of a pipe with water passing through it. This would mean more amperes means a bigger pipe with more water inflow per second. Ampere per hour (Ah)  This is a unit of electrical charge, with dimensions of electric current against time. It is an indicator of the battery capacity. A battery of about 15Ah can discharge 1.5A for ten (10) hours continuously or discharge 15A for an hour continuously. Voltage (V) This is commonly known as volts. It is the electrostatic potential difference between two (2) conductors (Live and Neutral conductors). The best electric bike battery voltage reading is 400 volts. Watts (W) This is a standard unit of power. The higher the number of watts, the higher the power output from your electric bike. Also, one (1) watt ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਇੱਕ ਈਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਈਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ

The batteries are one of the important components of an electric bike (e-bike). The batteries will influence the speed and duration of the e-bike. Many people will choose to refit or DIY an e-bike of their own to provide more horsepower or tailor a unique style. So what battery should we choose for an e-bike? Lead-acid Electric Bike Batteries (SLA) Lead-acid batteries are relatively cheap and easy to recycle. Lead is one of the most effectively recycled materials in the world and today more lead is produced by recycling than is mined. However, they need to maintain usually, and they don’t last very long. It is not a good choice if you’re serious about actually using your bike to commute. Lead-acid batteries are cheap for several reasons: Cheap of raw materials; They weigh twice as much as NiMh batteries, and three times as much as lithium batteries. They have much less usable capacity than NiMh batteries or lithium batteries. Only last for half as long as nickel or lithium batteries. However, lead-acid batteries have been gradually replaced by lithium iron phosphate (LiFePO4) batteries. At the same time, that battery costs have fallen, the lifespan and average cost of lithium iron phosphate batteries have been falling. Nickel-cadmium (NiCd) Electric Bike Batteries Weight for weight, nickel-cadmium (NiCd) batteries have more capacity than a lead-acid battery, and capacity is an important consideration on an electric bike. However, nickel-cadmium is expensive and cadmium is a nasty pollutant and hard to recycle. On the other hand, NiCd batteries will last longer than lead-acid batteries. But the reality is that because they are so hard to recycle or get rid of safely, NiCd batteries are rapidly becoming a thing of the past. These are also not a good choice of battery type, regardless of price. Lithium-ion (Li-ion) Electric Bike Batteries This is a new one and ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
LiFePO4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

LiFePO4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸੌਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 300-ਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ 1200 ਵਾਟ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, LiFePO4 ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗਨਫਲਾਈ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੌਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ

LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ

When it comes to LiFePO4 vs lithium ion, LiFePO4 is the clear winner. But how do LiFePO4 batteries compare to other rechargeable batteries on the market today? Lead Acid Batteries Lead acid batteries may be a bargain at first, but they’ll end up costing you more in the long run. That’s because they need constant maintenance, and you must replace them more often. A LiFePO4 battery will last 2-4x longer, with zero upkeep needed. Gel Batteries Like LiFePO4 batteries, gel batteries don’t need frequent recharging. They also won’t lose charge while stored. Where do gel and LiFePO4 differ? A big factor is the charging process. Gel batteries charge at a snail’s pace. Also, you must disconnect them when 100% charged to avoid ruining them. AGM Batteries AGM batteries will do plenty of damage to your wallet, and are at high risk for becoming damaged themselves if you drain them past 50% battery capacity. Maintaining them can be difficult as well. LiFePO4 Ionic lithium batteries can be discharged completely with no risk of damage. A LiFePO4 Battery for Every Application LiFePO4 technology has proven beneficial for a wide variety of applications. Here’s a few of them: Fishing boats and kayaks:Less charging time and longer runtime means more time out on the water. Less weight allows for easy maneuvering and a speed boost during that high-stakes fishing competition. Mopeds and mobility scooters:No dead weight to slow you down. Charge to less than full capacity for impromptu trips without damaging your battery. Solar setups:Haul lightweight LiFePO4 batteries wherever life takes you (even if it’s up a mountain and far from the grid) and harness the power of the sun. Commercial use:These batteries are the safest, toughest lithium batteries out there. So they’re great for industrial applications like floor machines, liftgates, and more. Much ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ, ਘੱਟ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ, ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਣ, UPS ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਟੂਲ, ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਾਰਾਂ/ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ/ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੰਤਰ, ਆਦਿ। ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ 2/3 ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ 1/3 ਭਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ। ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, RVs, ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਸ, ਬਾਸ ਬੋਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 209-273Wh/ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 6-7 ਗੁਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 12V 100Ah AGM ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ 66 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਪੀਅਰ 12V 100Ah LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 24.25 ਪੌਂਡ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਤਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ LiFePo4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਚੱਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ (DOD) ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, 1C ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 50% ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ LiFePo4 ਨਾਲੋਂ 10X ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ "ਚਾਰਜ" ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ "LiFePO4" ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ। LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (LiCoO22) ਲਿਥੀਅਮ ਨਿੱਕਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (LiNiMnCoO2) ਲਿਥੀਅਮ ਟਾਈਟਨੇਟ (LTO) ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ (LiMn2O4) ਲਿਥੀਅਮ ਨਿੱਕਲ ਕੋਬਾਲਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਓ22 ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ (ਜਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ)। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸਨ (ਜਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ)। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਥੀਅਮ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ. ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। (1996 ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ)। LiFePO4 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LiFePO4 ਬਨਾਮ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ LiFePO4 ਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, RVs, ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਸ, ਬਾਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖੈਰ, ਇੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ਦੂਜੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 4x ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਥਿਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ

LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA)। IEA ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 GW ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ - ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਵਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੀ.ਵੀ. ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10% ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਬਲ ਹੋਣਗੇ - 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ - ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। IEA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਫਤਿਹ ਬਿਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਈਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ, ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
 Lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਦੇ 8 ਫਾਇਦੇ 

 Lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਦੇ 8 ਫਾਇਦੇ 

ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਸਮਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ. ਲਾਈਫਪੋ 4 ਬੈਟਰੀ 1 ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ 2000 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਕਚਰ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਫਟਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਕੈਥੋਡ ਸਮਗਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੈਥੀਡ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਲਿਫੇਪੋ 4 ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਲਿਥਿਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਥਿਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟੇਟ, ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਂਗਨੇਟ, ਲਿਥੀਅਮ ਨਿੱਕੇਲੇਟ, ਟੇਰਨੀਰੀ ਸਮਗਰੀ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟੇਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਇੱਕ ਏਮਬੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਨਟਰਕਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟੇਟ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 1. ਉੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ Lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ NI-MH ਅਤੇ Ni-Cd ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. Lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ. 2. Lifepo4 ਬੈਟਰੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ PO ਬਾਂਡ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੜਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਥਿਅਮ ਕੋਬਾਲਟੇਟ ਵਾਂਗ collapseਹਿ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਉਪੰਕਚਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਵਿੱਚ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ?

ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ" ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ. ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ "ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ "ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ" ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ. ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LiFePO4) ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LiFePO4) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਥੀਅਮ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ energyਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. 3.2V/ਸੈੱਲ ਦੀ LiFePO4 ਸੈੱਲ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲਿਥੀਅਮ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. LiFePO4 ਕਿਉਂ? ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਲਿਥੀਅਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਲੀਐਫਪੀਓ 4 ਨੂੰ ਐਸਐਲਏ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਥੀਅਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਲਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: SLA ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੋਲਟੇਜ (3.2V ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਲ x 4 = 12.8V) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SLA ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਲਿਥੀਅਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ –ਫਾਸਫੇਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ. ਐਸਐਲਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ LiFePO4 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ LiFePO4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ SLA ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ 100AH ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਲਏ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ 100AH ਏਜੀਐਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮੁicਲੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮੁicਲੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ widelyਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 1. ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਆਦਿ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਐਂਪੀਅਰ ਘੰਟੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹਨ. ਬਿਜਲੀ (Wh) = ਪਾਵਰ (W)*ਘੰਟਾ (h) = ਵੋਲਟੇਜ (V)*Amp-hour (Ah) 2. ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਚਾਰਜ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ = ਚਾਰਜ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ/ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ 200Ah ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 100A ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ 0.5C ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 3. ਡੀਓਡੀ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ) ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 4. ਐਸਓਸੀ (ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. 5.SOH (ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 6. ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ. ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ energyਰਜਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਮਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ. 7. ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕੁਝ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦੇ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ

ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ

ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ energyਰਜਾ ਘਣਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ densityਰਜਾ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਏਕੀਕਰਣ ਗੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਮੋਹਰੀ ਕਸਟਮ ਨਿਰਮਿਤ LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਸਟਮ ਪਾਵਰ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ. ਸਾਡੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀਜ਼ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਟਮ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ. LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਲੀ-ਆਇਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ energy ਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਲਿਥੀਅਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਫੇਰਸ ਫਾਸਫੇਟ ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਲੰਮੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇਜ਼ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਰ ਲੀ-ਆਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. . ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੌਲਯੂਮ/ਭਾਰ ਲਈ ਘੱਟ energyਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ anyਰਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਨਾਮ LiFePO4 ਕਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਬੈਟਰੀਆਂ: ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:' ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਈ-ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ 'ਆਖਰਕਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ, ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਬਾਈਕ 36 ਜਾਂ 48-ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ; ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. 52V ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ "ਹੌਟ-ਰੌਡਰਸ" ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਰੀ 48V ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਈ-ਬਾਈਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਟਰਨ-ਕੀ 52V ਬੈਟਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ engineਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. 52-ਵੋਲਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ: ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ = ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਸਡ ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉੱਚ ਰੇਟ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ 45Amps ਮੈਕਸ ਵਰਤਮਾਨ (ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 3 (28MPH) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਡਲ 30MPH ਥ੍ਰੌਟਲ-ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਈ-ਬਾਈਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਰੇਂਜ: 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 52V ਬੈਟਰੀਆਂ ਈ-ਬਾਈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਆਪਣੇ ਆਰਵੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਏਜੀਐਮ ਬਨਾਮ ਲੀਥੀਅਮ

ਆਪਣੇ ਆਰਵੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਏਜੀਐਮ ਬਨਾਮ ਲੀਥੀਅਮ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੈਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ. ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਜਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ. ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਆਉਣਾ ieਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਲਿਥੀਅਮ). ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਏਜੀਐਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 50% ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਡੂੰਘਾਈ (ਡੀਓਡੀ) 50% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ (LiFePO4) ਬੈਟਰੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ 80-90% ਦੇ ਡੀਓਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਘੱਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ($/kWh): AGM - 221; ਲਿਥੀਅਮ - 530 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
5 ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੀਥੀਅਮ ਲੀਫੇਪੀਓ 4 ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ

5 ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੀਥੀਅਮ ਲੀਫੇਪੀਓ 4 ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ

ਜਦੋਂ 'ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?" ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ. ਲਿਥੀਅਮ 101 ਲਿਥੀਅਮ 1817 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਜੋਹਾਨ ਅਗਸਤ ਆਰਫਵੇਡਸਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ' ਤੇ "ਲੀ" ਦੇਖਣਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਰਫਵੇਡਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਲਿਥੋਸ' ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ. ਲੀ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਚਾਂਦੀ-ਚਿੱਟੀ ਅਲਕਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ-energyਰਜਾ ਘਣਤਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਲਿਟ” ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (LiCoO22) ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਥੀਅਮ ਨਿੱਕਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (LiNiMnCoO2) ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਟਾਇਟਨੇਟ (LTO) ਬੈਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਜਾਂ ਲਿਥਿਅਮ ਪੋਲੀਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ/ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਥਰਮਲ ਭੱਜਣ" ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਟਣ ਜਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਰ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LiFePO4) ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਥਿਅਮ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LiFePO4) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 1. ਸੁਰੱਖਿਆ: LiFePO4 ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਮਐਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਮਐਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ "ਦਿਮਾਗ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੈੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਲਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ. ਜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਫਿਗਾਰਡ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀਜ਼" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀਸ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਕੰਡਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਰਖਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀ ਚਿੱਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਕਿਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਮਓਐਸਐਫਈਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ energyਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ. Energyਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਹੈ. ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਪਟਾਪ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਸਾਰੇ ਇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਾਅਨ ਬੈਟਰੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਾਅਨ ਬੈਟਰੀਆਂ

ਲਾਅਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਅਨ ਮੋਵਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਅਨ ਮੋਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਮੌਰਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਦੇ ਹੋ, ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ. “ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰ” ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਅਨ ਮੋਵਰਾਂ' ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਨ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਅਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ,ੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LiFePO4 ਬੈਟਰੀ ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…
ਸਰਬੋਤਮ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ: ਲਿਥੀਅਮ ਬਨਾਮ. ਲੀਡ ਐਸਿਡ

ਸਰਬੋਤਮ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ: ਲਿਥੀਅਮ ਬਨਾਮ. ਲੀਡ ਐਸਿਡ

ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਡੂੰਘੀ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਐਫਪੀਓ 4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਥੀਅਮ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਲੀ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ. ਕੈਰਿਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੀਥੀਅਮ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਭਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅੰਤਰ, ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੋ averageਸਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥਿਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕੋ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਟ ਇਸਦੇ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਬਸੋਰਬੈਂਟ ਗਲਾਸ ਮੈਟ (ਏਜੀਐਮ) ਬੈਟਰੀਆਂ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ…
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…